Tributs. Anul·lació de les actes de inspecció per prescripció.

La Secció Primera de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estima la demanda interposada per l’empresa contra les actes de liquidació i de sanció aixecades per la Inspecció de tributs de la Agencia Tributaria i avalades per la resolució del TEAR. El Tribunal estima les al·legacions de l’empresa en el sentit de que les actuacions inspectores s’havien excedit del termini de 12 mesos, i que determinades dilacions produides en el procediment no van ser imputables a l’empresa. En particular, declara que les dilacions només son determinants d’una ampliació de terminis si impedeixen a la inspecció continuar amb normalitat el procediment, la qual cosa no passa si, malgrat que l’empresa no aporta en el termini requerit alguna concreta documentació, sí que aporta la resta i la inspecció continua executant altres actes de revisió. D’altra banda, la suspensió de les actuacions en el mes d’agost sol·licitada per l’empresa, obligava a la Inspecció a ordenar la reanudació de les actuacions a partir del mes de setembre, i no a la propia empresa, de manera que el termini transcorregut sense cap actuació a partir de la finalització del periode suspés a petició de l’empresa és imputable a l’Administració, i no a l’inspeccionat. Per aquests consideracións queden anul·lades les actes de IVA, Impost de Societats i les sancions derivades.

Llegir Més

Accident de treball amb negligència del treballador

El Jutjat Social 25 de Barcelona estima parcialment la demanda de l’empresa, dirigida per aquest despatx, i redueix el recàrrec de prestacions que l’INSS havia imposat a l’empresa per raó de l’accident de treball patit per un treballador en caure des de la coberta d’una nau industrial en la que feia feines de neteja. Malgrat que es considera que l’accident va estar propiciat per la insuficiència de mesures de seguretat a càrrec de l’empresa, es te en compte l’actitud negligent del treballador, que va desatendre les instruccions d’altres operaris de l’empresa i de les pròpies advertencies visuals existències en el centre de treball.

Llegir Més

Acomiadament Improcedent

El Jutjat Social 24 de Barcelona estima la demanda per acomiadament d’una treballadora, dirigida per aquest despatx, contra la decissió de la societat Expertus d’amortitzar el seu lloc de treball al·legant que les seves funcions havien quedat buides de contingut a conseqüència de la implantació de nous software i sistemes electrònics de gestió. El Jutjat considera acreditat que les funcions de la treballadora no van desaparèixer, si no que van ser reassignats a altres treballadors de l’empresa i declara l’acomiadament com improcedent, condenant l’empresa al pagament de la indemnització corresponent. La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirma la sentència i imposa les costes processals a l’empresa.

Llegir Més

Fiança arrendament

El Jutjat de Primera Instància número 53 de Barcelona ha estimat la demanda formulada per aquest despatx en reclamació contra el propietari-arrendador d’un local comercial que no havia fet la devolució complerta de la fiança lliurada en el seu dia per l’arrendatari. El Jutjat ha desestimat que el propietari-arrendador pugui descomptar de la fiança el cost d’unes reparacions fetes en el local un més després de rebre les claus de l’arrendatari i sense que abans haguès existit cap comunicació de disconformitat ni cap notificació al arrendatari per a que pogués comprovar la realitat dels desperfectes.

Llegir Més

Relació metge professional – Centre mèdic

El Jutjat Social 20 de Barcelona desestima la demanda d’ofici de la Tesorería General de la Seguretat Social que reclamava l’alta d’ofici en el règim general com a treballador per compte aliè d’un professional mèdic que prestava serveis professionals recurrents en un centre mèdic pluridisciplinar sota règim mercantil. Les caràcterístiques de la prestació descarten l’existència d’alienitat i dependència necessaris per a la configuració de la relació com a laboral. La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirma la sentència.

Llegir Més