Pensió alimentària

La Secció divuitena de l’Audiencia Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’aquest bufet per deixar sense efecte una pensión alimentària que el Jutjat de Primera Instancia 15 de Barcelona havia concedit, a càrrec del pare, a una filla de 34 anys que, tot i declarar no tenir cap ingrés per a la seva subsistència, acreditava haver cursat dues carreres universitàries i ser sòcia de diverses societats mercantils.

Read More

Llegítima. Càlcul del valor del cabal relicte.

La Secció 19ª de l’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat la pretensió del llegitimari, defensat per aquest despatx, en relació a la valoració dels bens immobles integrants del cabal hereditari del causant; en particular, tractant-se de bens immobles rústecs, es declara que les obres i millores que va fer l’hereu en aquests immobles, en vida del causant, van incrementar el seu valor i per tant no es poden descomptar per al càlcul de la llegítima. Aquesta doctrina s’aplica no solament a les construccions agràries, si no també a les zones de conreu guanyades sobre terres ermes o forestals. D’una altra banda, estima el Tribunal que la quota llegitimària a favor del demandant ha d’incrementar-se amb els interessos meritats des de la data de la defunció del causant, i això malgrat que en el testament es va preveure al seu favor una petita quantitat líquida a compte de llegítima que no els meritava.

Read More

Tributs. Anul·lació de les actes de inspecció per prescripció.

La Secció Primera de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estima la demanda interposada per l’empresa contra les actes de liquidació i de sanció aixecades per la Inspecció de tributs de la Agencia Tributaria i avalades per la resolució del TEAR. El Tribunal estima les al·legacions de l’empresa en el sentit de que les actuacions inspectores s’havien excedit del termini de 12 mesos, i que determinades dilacions produides en el procediment no van ser imputables a l’empresa. En particular, declara que les dilacions només son determinants d’una ampliació de terminis si impedeixen a la inspecció continuar amb normalitat el procediment, la qual cosa no passa si, malgrat que l’empresa no aporta en el termini requerit alguna concreta documentació, sí que aporta la resta i la inspecció continua executant altres actes de revisió. D’altra banda, la suspensió de les actuacions en el mes d’agost sol·licitada per l’empresa, obligava a la Inspecció a ordenar la reanudació de les actuacions a partir del mes de setembre, i no a la propia empresa, de manera que el termini transcorregut sense cap actuació a partir de la finalització del periode suspés a petició de l’empresa és imputable a l’Administració, i no a l’inspeccionat. Per aquests consideracións queden anul·lades les actes de IVA, Impost de Societats i les sancions derivades.

Read More

Accident de treball amb negligència del treballador

El Jutjat Social 25 de Barcelona estima parcialment la demanda de l’empresa, dirigida per aquest despatx, i redueix el recàrrec de prestacions que l’INSS havia imposat a l’empresa per raó de l’accident de treball patit per un treballador en caure des de la coberta d’una nau industrial en la que feia feines de neteja. Malgrat que es considera que l’accident va estar propiciat per la insuficiència de mesures de seguretat a càrrec de l’empresa, es te en compte l’actitud negligent del treballador, que va desatendre les instruccions d’altres operaris de l’empresa i de les pròpies advertencies visuals existències en el centre de treball.

Read More

Acomiadament Improcedent

El Jutjat Social 24 de Barcelona estima la demanda per acomiadament d’una treballadora, dirigida per aquest despatx, contra la decissió de la societat Expertus d’amortitzar el seu lloc de treball al·legant que les seves funcions havien quedat buides de contingut a conseqüència de la implantació de nous software i sistemes electrònics de gestió. El Jutjat considera acreditat que les funcions de la treballadora no van desaparèixer, si no que van ser reassignats a altres treballadors de l’empresa i declara l’acomiadament com improcedent, condenant l’empresa al pagament de la indemnització corresponent. La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirma la sentència i imposa les costes processals a l’empresa.

Read More

Fiança arrendament

El Jutjat de Primera Instància número 53 de Barcelona ha estimat la demanda formulada per aquest despatx en reclamació contra el propietari-arrendador d’un local comercial que no havia fet la devolució complerta de la fiança lliurada en el seu dia per l’arrendatari. El Jutjat ha desestimat que el propietari-arrendador pugui descomptar de la fiança el cost d’unes reparacions fetes en el local un més després de rebre les claus de l’arrendatari i sense que abans haguès existit cap comunicació de disconformitat ni cap notificació al arrendatari per a que pogués comprovar la realitat dels desperfectes.

Read More