Condemna a contractista a pagar treballs de l’industrial subcontractat.

La secció Dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona ha determinat l’obligació de l’empresa contractista principal de pagar tots els treballs efectuats per l’industrial subcontractat, defensat per Bufet Redon, desestimant totes les excepcions al·legades per l’empresa constructora que al·legava incompliment o compliment defectuós de les obligacions a càrrec de l’industrial.

La sentència del Tribunal recorda la doctrina de la càrrega de la prova, de manera que havent acreditat la demandant l’existència i validesa del seu crèdit, correspon a la demandada provar en el seu cas els elements obstatius a la seva eficàcia, i que en aquest cas no ha concorregut cap prova, més enllà de la subjectiva e interessada lectura de la part demandada, que acredités un compliment defectuós o tardà. Tanmateix, el Tribunal desestima l’acció reconvencional de l’empresa demandada i l’obliga a pagar interessos sobre la quantitat de la condemna, així com les costes causades en primera i segona instància.