Llegítima. Càlcul del valor del cabal relicte.

La Secció 19ª de l’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat la pretensió del llegitimari, defensat per aquest despatx, en relació a la valoració dels bens immobles integrants del cabal hereditari del causant; en particular, tractant-se de bens immobles rústecs, es declara que les obres i millores que va fer l’hereu en aquests immobles, en vida del causant, van incrementar el seu valor i per tant no es poden descomptar per al càlcul de la llegítima. Aquesta doctrina s’aplica no solament a les construccions agràries, si no també a les zones de conreu guanyades sobre terres ermes o forestals. D’una altra banda, estima el Tribunal que la quota llegitimària a favor del demandant ha d’incrementar-se amb els interessos meritats des de la data de la defunció del causant, i això malgrat que en el testament es va preveure al seu favor una petita quantitat líquida a compte de llegítima que no els meritava.