Nul·litat d’operacions mercantils

Bufet Redon obté sentència favorable al Jutjat de Primera Instància 4 de Granollers en procediment de declaració de nul·litat d’operacions mercantils per import de 798.237,52 euros, per error de consentiment.

Una societat pretenia la declaració de nulitat d’un conjunt operacions mercantils de venda de diferents partides de material de recuperació efectuades per una societat client del despatx, per error induit en la identitat dels operadors, arrel d’una Inspecció d’Hisenda. El Jutjat ha dessestimat íntegrament la demanda i ha declarat vàlides i eficaces les operacions.

Bufet Redon obtiene sentencia favorable en el Juzgado de Primera Instancia 4 de Granollers en procedimiento de declaración de nulidad de operaciones mercantiles por importe de 798.237,52 euros, por error de consentimiento.

Una sociedad pretendía la declaración de nulidad de un conjunto de operaciones mercantiles de venta de diferentes partidas de material de recuperación efectuadas por una sociedad cliente del despacho, por error inducido en la identidad de los operadores, a raíz de una inspección de Hacienda. El Juzgado ha desestimado íntegramente la demanda y ha declarado válidas y eficaces las operaciones.