Notícies

Bufet Redon

Àrees Legal Mercantil i fiscal

Notícies

Pensió d' aliments.

La Secció Divuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’aquest bufet de deixar sense efecte una pensió d’aliments que el Jutjat de Primera Instància 15 de Barcelona havia concedit, a càrrec del pare, una filla de trenta-quatre anys que, tot declarant no tenir cap ingrés per a la seva subsistència, acreditava haver cursat dues carreres universitàries i ser sòcia de diverses societats mercantils.

Legítima. Càlcul del valor del cabal relicte.

La Secció 19a de l’ Audiència Provincial de Barcelona ha estimat la pretensió del legitimari, defensat per aquest despatx, amb relació a la valoració dels béns immobles integrants del cabal hereditari del causant; en particular, tractant-se de béns immobles rústics, s’ estima que les obres i millores que va fer l’ hereu en aquests immobles, en vida del causant, van incrementar el seu valor, i, per tant, no es poden descomptar per al càlcul de la llegítima.

Aquesta doctrina s’ aplica no solament a les construccions agràries, sinó també a les zones de conreu guanyades sobre terres ermes o forestals. D’ altra banda, estima el Tribunal que la quota legitimària a favor del demandant s’ ha d’ incrementar amb els interessos meritats des de la data de la defunció del causant, i això malgrat que en el testament es va preveure al seu favor una petita quantitat líquida en concepte de llegítima que no els meritava.

Tributs. Anul·lació de les actes d'inspecció per prescripció.

La Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima la demanda interposada per l’ empresa contra les actes de liquidació i de sanció aixecades per la Inspecció de Tributs de l’ Agència Tributària i avalades per resolució del TEAR.

El Tribunal estima les al·legacions d’A empresa en el sentit que les actuacions inspectores s’havien excedit del termini de 12 mesos, i quines determinades dilacions produïdes en el procediment no van ser imputables a l’empresa.

En particular, declara que les dilacions només són determinants d’ una ampliació de terminis si impedeixen a la Inspecció continuar amb normalitat el procediment, la qual cosa no passa si, malgrat que l’ empresa no aporta en el termini requerit alguna concreta documentació, sí que aporta la restant i la Inspecció continua executant altres actes de revisió.

D’ altra banda, la suspensió de les actuacions el mes d’ agost demanada per l’ empresa, obligava la Inspecció a ordenar la represa de les actuacions a partir del mes de setembre, i no a la mateixa empresa, de manera que el termini transcorregut sense cap actuació a partir del finiment del període suspès a petició de l’ empresa és imputable a l’ Administració, i no a l’ inspeccionat.

Per aquestes consideracions quedin anul·lades les actes d’IVA, Impost de Societats i les sancions derivades.

Accident de treball amb negligència del treballador

El Jutjat Social 25 de Barcelona estima parcialment la demanda de l’ empresa, dirigida per aquest despatx, i redueix el recàrrec de prestacions que l’ INSS havia imposat a l’ empresa per raó de l’ accident de treball sofert per un treballador en caure des de la teulada d’ una nau industrial en la qual realitzava treballs de neteja.

Tot i que es considera que l’ accident va estar propiciat per la insuficiència de mesures de seguretat a càrrec de l’ empresa, el Jutjat ha tingut en compte l’ actitud negligent del treballador accidentat que va desatendre les instruccions d’ altres operaris de l’ empresa i les pròpies advertències visuals existents en el centre de treball.

Acomiadament improcedent

El Jutjat Social 24 de Barcelona estima la demanda per acomiadament d’una treballadora, dirigida per aquest despatx, contra la decisió de la societat Expertus d’amortitzar el seu lloc de treball, al·legant que les seves funcions havien quedat buides de contingut a conseqüència de la implantació de nous programari i sistemes electrònics de gestió.

El Jutjat considera acreditat que les funcions de la treballadora no van desaparèixer, sinó que van ser reassignades a altres treballadores de l’empresa, i declara que l’acomiadament va ser improcedent, condemnant l’empresa al pagament de la indemnització corresponent.

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma la sentència i imposa les costes processals a l’ empresa.

Fiança arrendament

El Jutjat de Primera Instància número 53 de Barcelona ha estimat la demanda formulada per aquest despatx en reclamació contra el propietari-arrendador d’un local comercial que no havia fet la devolució completa de la fiança lliurada al seu dia per l’arrendatari.

El Jutjat ha desestimat que el propietari-arrendador pugui descomptar de la fiança el cost d’unes reparacions fetes al local un mes després de rebre les claus de l’arrendatari i sense que abans hagués existit cap comunicació de disconformitat ni notificació a l’arrendatari perquè pogués comprovar la realitat i abast dels desperfectes.

(Relació) metge professional — Centre mèdic.

El Jutjat Social 20 de Barcelona desestima la demanda d’ ofici de la Tresoreria General de la Seguretat Social que reclamava l’ alta d’ ofici en el règim general com a treballador per compte d’ altri d’ un professional mèdic que presta serveis professionals recurrents en un centre mèdic pluridisciplinar en règim mercantil.

Les característiques de la prestació descarten l’ existència d’ ajenitat i dependència necessàries per a la configuració de la relació com a laboral. La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma la sentència.

Compensació de crèdit per costes contra pensió compensatòria

El Jutjat de Família 15 de Barcelona ha dictat Resolució acceptant la petició efectuada per Bufet Redon de compensar l’ obligació del seu client de pagar una pensió compensatòria endarrerida amb un crèdit que el mateix client ostenta contra la beneficiària de la pensió amb origen en una condemna en costes imposada en un procediment civil entre les mateixes parts.

En un previ procés de divorci s’havia condemnat l’espòs a pagar a l’ex-esposa una quantitat en concepte de pensió compensatòria; com que l’obligat havia desatès el pagament d’algunes mensualitats, el mateix Jutjat havia ordenat l’embargament de la seva pensió de jubilació, que suportava la retenció màxima legal per garantir el cobrament d’aquesta pensió compensatòria. El mateix obligat ostentava un crèdit contra l’ ex-esposa per raó d’ unes costes processals imposades a aquella, i que no podia fer efectives per raó de la seva insolvència.

Malgrat diverses negatives anteriors, el Jutjat finalment ha acceptat la tesi sostinguda per Bufet Redon i ha considerat els dos crèdits de la mateixa categoria, igualment líquids, vençuts i exigibles, i n’ ha acceptat la compensació.

Condemna el contractista a pagar els treballs de l' industrial subcontractat.

La secció dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona ha determinat l’obligació de l’empresa contractista principal de pagar tots els treballs efectuats per l’industrial subcontractat, defensat per Bufet Redon, desestimant totes les excepcions oposades per l’empresa constructora que al·legava incompliments o compliment defectuós de les obligacions a càrrec de l’industial.

La sentència del Tribunal recorda la doctrina de la càrrega de la prova, de manera que havent-hi la demandant l’existència i validesa del seu crèdit, corresponia a la demandada provar en el seu cas els elements oblatius a la seva eficàcia, i que en aquest cas no ha concorregut cap prova, més enllà de la subjectiva i interessada lectura de la part demandada, que acredités un compliment defectuós o tardà. Així mateix, el Tribunal desestima l’ acció reconvencional de l’ empresa demandada i la condemna a pagar interessos sobre la quantitat de la condemna, així com les costes causades en primera i segona instància.

Procés Concursal. Acció d' anul·lació de pagaments efectuats per l' administrador social.

El Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona ha desestimat la demanda incidental de reclamació de quantitats que l’Administrador Concursal havia interposat contra una societat proveïdora de la societat concursada, pels pagaments de factures que l’administrador social havia efectuat després d’haver sol·licitat al Jutjat la declaració de concurs voluntari.

El Jutjat ha desestimat la demanda i ha absolt la societat proveïdora, defensada per Bufet Redon, acceptant que els pagaments efectuats per l’administrador de la societat no poden ser declarats nuls si es van ordenar o efectuar abans que es decretés el concurs o es publiqués la declaració judicial del concurs, si els pagaments corresponien a petites quantitats pròpies del gir i trànsit ordinari de l’empresa, sense que en aquest cas sigui necessària la prèvia autorització o convalidació de l’ acte per part de l’ administrador concursal.

Delicte d' Abandonament de Família

El Jutjat Penal 16 de Barcelona ha dictat sentència absolent el pare de família, defensat per Bufet Redon, en un procés penal obert per l’impagament de pensions alimentàries dictades a favor del fill en procés matrimonial de divorci.

El Jutjat ha estimat les al·legacions de la Defensa, atenent que la denúncia contra el progenitor havia estat interposada per la mare del fill comú, i no per aquest, malgrat que els fets s’havien produït quan el fill ja havia assolit la majoria d’edat.

El Jutge i el Ministeri Fiscal també han tingut en compte que el progenitor havia satisfet les obligacions civils pendents amb anterioritat a la vista, en acord extrajudicial amb la denunciant i el mateix fill.

Protecció del titular del solar que el cedeix a un promotor a canvi de pisos futurs.

L’Audiència desestima la terceria de domini i autoritza un industrial a embargar i executar els pisos embargats d’un immoble, tot i que el promotor de l’obra els havia de lliurar a l’antic propietari del solar com a contrapartida de la cessió del terreny.

La Secció 19 de l’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’Apel·lació que havia interposat aquest Bufet, i ha reconegut el dret d’un industrial a cobrar el seu crèdit contra el promotor d’un edifici d’habitatges, embargant i executant en pública subhasta el pis i la plaça d’aparcament que el promotor havia promès lliurar a l’anterior propietari del solar.

L’Audiència revoca la sentència del Jutjat de Primera Instància 57 de Barcelona, entenent que el pacte entre el propietari del solar i el promotor significava la transmissió del domini del solar al promotor, però que el pacte d’entrega futura del pis i la plaça d’aparcament no equivalia a la ficta traditio que al·legava la part contrària.

Condemna al pagament de deute mercantil amb declaració de mala fe processal

El Jutjat condemna l’ empresa contractista al pagament del deute a l’ empresa subcontractada, declarant la mala fe processal de la primera per haver-se oposat al previ procediment monitori.

El Jutjat de Primera Instància 22 de Barcelona ha condemnat una empresa contractista d’una obra d’urbanització a pagar el crèdit reclamat per l’empresa subcontractista de les instal·lacions elèctriques, que ha estat defensada per aquest Bufet.

El Jutjat ha desestimat totes les excepcions plantejades pel contractista, que al·legava que l’instal·lador havia executat defectuosament els seus treballs, i ha declarat expressament la mala fe de l’oposició en el procés principal i en procediment monitori previ, imposant el pagament íntegre de la quantia reclamada més els interessos moratoris i les costes.

Valor alliberador de quitament.

La signatura d’ una quitança per part del treballador allibera l’ empresa d’ una posterior reclamació d’ indemnització per assetjament laboral.

El Jutjat Social 2 de Tarragona ha absolt l’empresa d’una demanda interposada per un treballador que reclamava una indemnització de 32.500 euros per assetjament laboral.

L’ex-treballador al·legava haver patit un tracte vexatori i haver treballat en condicions de falta de mesures de seguretat i higiene.

El Jutjat ha considerat que el rebut de quitança que havia subscrit el treballador en una conciliació judicial en un procediment previ per acomiadament improcedent tenia valor alliberador i ha absolt l’empresa que estava representada per aquest Bufet.

Absolució de delicte d' estafa.

Bufet Redon obté sentència absolutòria del Jutjat Penal 4 de Vilanova i la Geltrú a favor d’una administradora d’una societat mercantil que va compensar el crèdit contra un client morós. La societat era titular d’un crèdit contra un client que explota un restaurant i que no havia pagat els seus serveis de difusió publicitària.

La societat va organitzar un sopar d’empresa en l’establiment del client morós i va sol·licitar la compensació del seu crèdit amb la factura de l’àgape.

Fiscalia va acusar l’administradora d’estafa, però el Jutjat ha estimat que la conducta de l’administradora estava justificada en haver actuat des del principi amb la voluntat d’aplicar la compensació amb coneixement del deutor.

Absolució administradora formal.

Bufet Redon obté sentència absolutòria del Jutjat Penal 16 de Barcelona en defensa d’administradora de societat mercantil implicada en trama de defraudació d’IVA.

El Ministeri Fiscal i l’Advocacia de l’Estat imputaven a l’acusada un delicte fiscal per la defraudació de quotes d’IVA per part d’una societat, la direcció efectiva de la qual la desenvolupaven terceres persones, sent l’acusada una simple apoderada formal.

Nul·litat d'operacions mercantils.

Bufete Redon obté sentència favorable al Jutjat de Primera Instància 4 de Granollers en procediment de declaració de nul·litat d’operacions mercantils per import de 798.237,52 euros, per error de consentiment.

Una societat pretenia la declaració de nul·litat d’un conjunt operacions mercantils de venda de diferents partides de material de recuperació efectuades per una societat client del despatx, per error induit en la identitat dels operadors, arran d’una Inspecció d’Hisenda. El Jutjat a desestimar íntegrament la demanda i ha declarat vàlides i eficaces les operacions.

Bufete Redon obté sentència favorable al Jutjat de Primera Instància 4 de Granollers en procediment de declaració de nul·litat d’operacions mercantils de 798.237,52 euros, por de consentiment.

Una societat pretenia la declaració de nul·litat d’un conjunt d’operacions mercantils d’abanica de diferents partides de material de recuperació efectuades per una societat client del despatx, por error induït en la identitat dels operadores, arran d’una inspecció d’Hisenda. El Jutjat ha desestimat íntegrament la demanda i ha declarat vàlides i eficaces les operacions.
Neteja

Nul·litat d'operacions mercantils.

Bufete Redon obté sentència favorable al Jutjat de Primera Instància 4 de Granollers en procediment de declaració de nul·litat d’operacions mercantils per import de 798.237,52 euros, per error de consentiment.

Una societat pretenia la declaració de nul·litat d’un conjunt operacions mercantils de venda de diferents partides de material de recuperació efectuades per una societat client del despatx, per error induit en la identitat dels operadors, arran d’una Inspecció d’Hisenda. El Jutjat a desestimar íntegrament la demanda i ha declarat vàlides i eficaces les operacions.

Bufete Redon obté sentència favorable al Jutjat de Primera Instància 4 de Granollers en procediment de declaració de nul·litat d’operacions mercantils de 798.237,52 euros, por de consentiment.

Una societat pretenia la declaració de nul·litat d’un conjunt d’operacions mercantils d’abanica de diferents partides de material de recuperació efectuades per una societat client del despatx, por error induït en la identitat dels operadores, arran d’una inspecció d’Hisenda. El Jutjat ha desestimat íntegrament la demanda i ha declarat vàlides i eficaces les operacions.
Neteja

Participacions Preferents

Estimada per aplanament i transacció al Jutjat de Primera Instància 4 de Barcelona la demanda dirigida per Bufete Redon contra Catalunya Caixa per a la declaració de nul·litat d’una operació d’adquisició de participacions preferents per un nominal de 40.000 euros.

Catalunya Caixa ha acceptat el pagament al client de l’import íntegre del nominal i les costes judicials.

Estimat por al Jutjat de Primera Instància número 4 de Barcelona demanda dirigida per Bufete Redon contra Catalunya Caixa per a la declaració de nul·litat d’una operació d’adquisició de Participacions Preferents por un nominal de 40.000 euros.

Catalunya Caixa ha acceptat el pagament al client de l’import íntegre del nominal i les costes judicials.